Merken
 
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 
Aanbevolen
 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

•a. Installatiebedijf Breedveld: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Installatiebedijf Breedveld handelend onder de naam www.Breedveld.nu, gevestigd in Hoogeveen Alteveerstraat 60 Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 50741535
•b. klant: de wederpartij van www.Breedveld.nu;
•c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en www.Breedveld.nu;
•d. website: de website www.Breedveld.nu.
 
Artikel 2 Algemeen

2.1 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. www.Breedveld.nu en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd. Wijzigingen in het assortiment zullen enkel plaatsvinden voor het tot stand komen van de overeenkomst.

3.2 www.Breedveld.nu is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

3.3 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 
Artikel 4 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren etc., van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt www.Breedveld.nu onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Indien de klant geen bevestigingse-mail heeft ontvangen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling, dient hij contact op te nemen met www.Breedveld.nu via het e-mailadres info@breedveld.nu of via het telefoonnummer 0528-267061.

 
Artikel 6 Prijswijziging

6.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.


Artikel 7 Transportkosten


7.1 Een bijdrage in de transportkosten wordt apart vermeld op de website, en voorafgaand aan het moment van bestellen.

7.2 Voor leveringen in het buitenland gelden andere tarieven en hiervoor verwijzen wij u naar de pagina: lever-afhaalinformatie.


Artikel 8 Leveringen en leveringstermijnen


8.1 Producten die niet voorradig zijn, worden door www.Breedveld.nu besteld en in overleg met de klant later aan de klant geleverd. De levertijd is dan afhankelijk van de fabrikant waar de producten besteld dienen te worden.

8.2 De bestelde producten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan www.Breedveld.nu en nieuw adres heeft opgegeven.

8.3 De door www.Breedveld.nu opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

8.4 De door www.Breedveld.nu opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.

8.5 Indien de klant meerdere producten via de website bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.

8.6 De klant is ver¬plicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Indien de klant de bestelde producten niet in ontvangst neemt, worden de producten opnieuw bezorgd en worden nogmaals de transportkosten aan de klant in rekening gebracht.

8.7 De producten worden geleverd bij de voordeur op europallets. Indien de klant in een flat of appartement woont, wordt geleverd nabij de toegangsdeur tot de centrale entree. De chauffeurs van www.Breedveld.nu helpen de klant niet bij de levering, de klant dient zelf zorg te dragen voor het binnen zetten van de geleverde producten.

8.8 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

8.9 De geleverde europallets kan de klant bij een pallethandelaar in de buurt inleveren voor statiegeld. www.Breedveld.nu kan de europallets bij de klant ophalen. In een dergelijk geval ontvangt de klant geen statiegeld en zullen er transport kosten berekend moeten worden.


Artikel 9 Ophalen en afhaalkosten

9.1 De klant kan de producten ophalen op het afhaaladres en op de tijdstippen die op de website staan vermeld. Voordat de klant de producten wenst op te halen, dient de klant contact op te nemen met www.Breedveld.nu.

 

9.3 Bij het ophalen worden de producten los aan de klant geleverd.


Artikel 10 Aanbetaling

10.1 Indien de bestelde producten niet op voorraad zijn en www.Breedveld.nu de producten bij de fabrikant bestelt, dient de klant een aanbetaling te doen van 25% van het totale factuurbedrag.

10.2 Indien de bestelde producten niet binnen 14 dagen geleverd kunnen worden, dient de klant tevens een aanbetaling te doen van 25% van het totale factuurbedrag.


Artikel 11 Betaling

Betaling van de producten, kan op de volgende wijzen geschieden:

•a. middels Ideal of PayPal Indien het totale factuurbedrag lager is dan 1.000,-, dient de klant het factuurbedrag direct te voldoen middels Ideal;
•b. door overschrijving op het bankrekeningnummer van www.breedveld.nu onder vermelding van het bestelnummer. De producten worden geleverd nadat www.Breedveld.nu het factuurbedrag heeft ontvangen;
•c. contant, indien de klant de producten bij www.Breedveld.nu afhaalt overeenkomstig artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
 

Artikel 12 Retour

Het terug sturen van artikelen kan, wij maken echter onderscheid tussen voorraad artikelen en speciaal voor u bestelde artikelen. De voorraadartikelen kunnen retour indien deze voldoen aan onze eisen die zijn opgenomen in het retour reglement. Voor speciaal bestelde artikelen geldt dat deze nooit retour of geannulerd kunnen worden nadat ze besteld zijn. Op de artikeldetailpagina (daar waar u de artikelen besteld) kunt u zien wat speciaal te bestellen artikelen zijn. U ontvangt na het bestellen een besteloverzicht en daarin staat onder het artikel aangeven wat een speciaal te bestelen artikelen is. Een speciaal te bestellen artikel wordt in opdracht van de klant (koper) gemaakt en valt daardoor buiten de regeling van de wet kopen op afstand. Voor het terug sturen van artikelen worden administratie kosten in rekening gebracht, per retourzending is dit € 30,-- Retour zendingen kunnen alleen door ons retour worden gehaald. In overleg wordt hiervoor een datum met u afgesproken. De kosten van het retour sturen van de arikelen zijn in werkelijkheid hoger dan het bedrag wat wij hiervoor rekenenen.

Artikel 13 Ontbinding

13.1 www.Breedveld.nu is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

13.2 Voorts is www.Breedveld.nu bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 
Artikel 14 Klachtenregeling en verjaring

14.1 De klant is verplicht de producten onmiddellijk na de levering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele gebreken aan de producten zoals schade aan de producten of breuken, dienen uiterlijk binnen 24 uur na levering van de producten via de e-mail aan info@breedveld.nu kenbaar te worden gemaakt. De klant dient een digitale foto te maken van de gebreken en deze foto via de e-mail naar info@breedveld.nu te sturen.

14.2 Klachten kunnen gemeld worden bij:

-www.breedveld.nu
-
-Installatiebedijf Breedveld
-Alteveerstraat 60
-7907AB Hoogeveen
-Telefoon 0528-267061
-
- info@breedveld.nu


14.3 Door www.Breedveld.nul als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar worden vervangen. De ondeugdelijke producten worden dan direct weer meegenomen of teruggenomen bij de levering van de vervangende producten.

14.4 Alle aanspraken jegens www.Breedveld.nu die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij www.Breedveld.nu zijn ingediend, vervallen door verjaring.


Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 www.Breedveld.nu kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

•a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
•b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2 www.Breedveld.nu is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

15.3 www.Breedveld.nu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat www.Breedveld.nu is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor www.Breedveld.nu kenbaar behoorde te zijn.

15.4 www.Breedveld.nu is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of gevolgschade met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

15.5 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door www.Breedveld.nu geleverde product, sluit www.Breedveld.nu iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

15.6 In geen geval is www.Breedveld.nu aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

15.7 www.Breedveld.nu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.8 Indien www.www.Breedveld.nu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van www.Breedveld.nu beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van www.Breedveld.nu gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van www.Breedveld.nu beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 
Artikel 16 Overmacht

16.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van www.Breedveld.nu liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van producten aan www.Breedveld.nu door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van www.Breedveld.nu of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van www.Breedveld.nu of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

16.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal www.Breedveld.nu niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel www.Breedveld.nu als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

 
Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

17.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, www.breedveld.nu gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en www.breedveld.nu zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is www.breedveld.nu niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten

18.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door www.breedveld.nu geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

18.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van www.breedveld.nu, mag de klant geen informatie, teksten, logo's, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

 
Artikel 19 Beveiliging en internet

www.breedveld.nu zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar www.breedveld.nu kan ter zake geen garantie geven.

 
Artikel 20 Slotbepalingen

20.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

20.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20.3 Op elke overeenkomst tussen www.breedveld.nu en de klant is Nederlands recht van toepassing.

20.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en www.breedveld.nu worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar www.breedveld.nu gevestigd is. Indien www.breedveld.nu een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.